Aardgas als autobrandstof? Dossier

 1. Inleiding

  De Volkswagen-groep biedt voertuigen op aardgas aan. Het gaat daarbij om zogenaamde ‘bivalente’ voertuigen, die ontworpen zijn om zowel op CNG (gecomprimeerd aardgas voor gebruik in de auto) als op benzine te kunnen rijden. A priori werkt de aandrijving op gas. Zodra de gastank bijna leeg is, wordt er echter overgeschakeld op benzine, zonder dat die omschakeling evenwel merkbaar is.

  Voertuigen op aardgas onderscheiden zich door hun pittige karakter, hun opmerkelijk zuinige verbruik en een extreem gunstig emissieniveau.

 2. Waarom kiest Volkswagen voor aardgas? Eco-mobiliteit

  Als grootste autoconstructeur van Europa dragen wij een bijzondere verantwoordelijkheid om de wereldwijde CO2-uitstoot mee te verlagen. Door het gebruik van aardgas, biomethaan en windgas als brandstof kan de CO2-uitstoot onmiddellijk en duurzaam worden verlaagd. Samen met de elektrische auto en de plug-in hybride hebben deze alternatieve brandstoffen een aanzienlijk potentieel voor de verlaging van de uitstoot dat wij maximaal willen benutten. Het uiteindelijke doel is een CO2-neutrale mobiliteit. De daartoe vereiste technologieën hebben we nu al ter beschikking in ons productportfolio.

 3. De voordelen van aardgas en biomethaan Eco-mobiliteit

  Aardgas is wereldwijd in voldoende grote hoeveelheden beschikbaar. In heel wat landen bestaat er al een goed uitgebouwde infrastructuur. Een rechtstreekse vergelijking tussen aardgas en benzine toont dat er bij de verbranding van aardgas circa 25% minder CO2 vrijkomt. Over het volledige traject van productie tot verbruik bekeken (well-to-wheel), is er bij gebruik van biomethaan of windgas zelfs een verlagingspotentieel van meer dan 80% mogelijk. Aardgas kan als ‘energiedrager’ perfect worden opgeslagen en biedt onze klanten duidelijke voordelen op het vlak van de bedrijfskosten.

 4. Vergelijking van de uitstootwaarden Eco-mobiliteit

  Overeenkomstig de Europese richtlijnen mag de CO2-uitstoot van nieuwe voertuigen vanaf 2020 niet meer bedragen dan 95 g per afgelegde kilometer.

  Analyse CO2 NL

  * uitstoot van broeikasgassen in ‘gram CO2’-equivalent vanaf de productie tot het verbruik (well-to-wheel)

 5. Aard- en biogas: gegarandeerde energievoorziening Eco-mobiliteit

  De idee dat de voorraden fossiele grondstoffen onuitputtelijk zouden zijn is al lang achterhaald. Aanwijzingen voor een beginnende schaarste zijn de stijgende verwarmingskosten en olieprijzen en het publieke debat over de alternatieven voor aardolie. De voorraad aardgas is nog voldoende groot voor de komende decennia, zelfs bij een stijgende vraag. Op middellange termijn kunnen biogas uit hernieuwbare grondstoffen of windgas het fossiele aardgas aanvullen en ten slotte op lange termijn vervangen.

 6. Van reststof tot brandstof Eco-mobiliteit

  Reststof-brandstof NL

  1. Als grondstof voor de productie van biogas gebruikt men uitwerpselen, bioafval, industriële en landbouwreststoffen alsook energiegewassen, zoals koolzaad of maïs die enkel voor dit doel worden verbouwd.

  2. Door vergisting ontstaat er in een biogasinstallatie ruw biogas, dat vervolgens grof opgewerkt (ontzwaveld en gedroogd) hoofd-zakelijk in stads-verwarmings-installaties wordt gebruikt.

  3. In een verder proces kan ruwgas worden opgewerkt tot biomethaan. Het methaangehalte wordt daarbij verhoogd tot maximaal 98%.

  4. Het op die manier verkregen biomethaan kan vervolgens in het aardgasnet worden ingebracht.

  5. Na het inbrengen in het aardgasnet dient biomethaan voor de opwekking van warmte en stroom of kan het – samengeperst bij 200 bar – als brandstof worden getankt in aardgastankstations.

 7. Van de lucht naar de tank Eco-mobiliteit

  Lucht-tank NL

  1. Uit hernieuwbare energiebronnen zoals zonne-energie, windenergie of biomassa wordt stroom opgewekt.

  2. Overtollige stroomcapaciteit wordt gebruikt om water via elektrolyse te splitsen in waterstof en zuurstof.

  3. De gewonnen waterstof kan in het aardgasnet worden ingebracht om het beschikbare volume in het net te vergroten. Er mag maximaal vijf procent aan het net worden toegevoegd.

  4. Bovendien wordt waterstof, vermengd met kooldioxide, door methanisering omgezet in synthetisch aardgas (windgas).

  5. Via het aardgasnet komt de brandstof bij de aardgastankstations terecht of kan ze gebruikt worden voor industriële toepassingen, bijvoorbeeld voor het opwekken van stroom of warmte.

 8. Energetische waarde van aardgas Eco-mobiliteit

  Energetische waarde

  Aardgas heeft een hogere energetische waarde dan andere brandstoffen: één kilogram komt ongeveer overeen met 1,5 liter benzine of 1,3 liter diesel. Indien je de lagere accijnzen op aardgas omrekent voor één liter, krijg je in vergelijking met benzine of diesel een duidelijk lagere prijs. De fiscale gunstmaatregelen voor aardgas gelden nog tot 2018. Een verdere verlenging ervan staat momenteel ter discussie.

 9. Kostprijs van een aardgasvoertuig Eco-mobiliteit

  Dankzij fiscale voordelen en een laag brandstofverbruik is de meerprijs van een eco up! al na amper 60.000 km terugverdiend, bij de toekenning van een premie door de lokale gasleverancier nog veel vroeger.

  Vergelijking van de aanschaf- en bedrijfskosten aan de hand van de up! (afgelegde afstand in kilometer, kosten in euro)

  Kostprijs NL

  De aanvankelijk hogere kosten voor een aardgasvoertuig, in dit geval de eco up!, zijn al na amper 60.000 kilometer terugverdiend dankzij fiscale voordelen en een lager brandstofverbruik. Een eenmalige premie van 500 euro zou ertoe leiden dat dat punt al na goed 40.000 kilometer bereikt wordt. Heel wat gasleveranciers betalen premies tussen 250 en 1.000 euro, andere bieden een tankwaardebon aan de koper van een aardgasvoertuig of aan personen die hun wagen laten ombouwen voor gebruik op aardgas.

 10. Verklarende woordenlijst Eco-mobiliteit

  CNG/LNG (aardgas): Voor gebruik in de auto wordt aardgas, dat hoofdzakelijk uit het koolwaterstof methaan bestaat, samengeperst of vloeibaar gemaakt. Daarom wordt het ook wel Compressed Natural Gas (CNG) of Liquefied Natural Gas (LNG) genoemd.

  LPG: Liquefied Petroleum Gas (LPG) of autogas heeft niets met aardgas te maken. Het is geen in de natuur voorkomend gas maar een nevenproduct dat ontstaat bij de raffinage van aardolie.

  Biomethaan: uit hernieuwbare grondstoffen wordt eerst biogas vervaardigd, dat vervolgens wordt opgewerkt tot biomethaan en op die manier bruikbaar wordt gemaakt voor de automotor. Het heeft een betere CO2-balans dan aardgas, aangezien de plantenresten waaruit het wordt geproduceerd voordien CO2 hebben opgenomen bij de fotosynthese.

  Windgas: Synthetisch methaan (CH4) wordt wind- of E-gas genoemd indien het met behulp van hernieuwbare energieën wordt geproduceerd. Daarvoor genereert men waterstof (H2) met groene stroom en d.m.v. elektrolyse. In een volgende proces, het zogenaamde Sabatier-proces, reageert H2 met CO2 tot koolmonoxide en water. Het synthetische methaan ontstaat vervolgens uit de reactie van koolmonoxide en H2.

  H-gas/L-gas: H-gas (high-calorific gas) is aardgas met een hoog methaangehalte van minstens 87%, terwijl dat van L-gas (low-calorific gas) slechts 80 tot 87% bedraagt Hoe hoger het methaangetal, hoe efficiënter de brandstof verbrandt.

Add D’Ieteren DB Technology to your Home Screen